ITF-i mugavuslipuvastane kampaania sai formaalse alguse 1948 toimunud ITF kongressil Oslos, Norra, kui kinnitati kaks tegevussuunda:
  • Poliitiline kampaania, et saavutada rahvusvaheline valitsustevaheline leping, mis sätestaks autentse sideme laeva lipu, laeva omaniku, operaatori ja meremeeste vahel, et juba eos täielikult elimineerida mugavuslipu kasutamine.
  • Tööstuslik kampaania (industrial campaign), mis välistaks mugavuslipulaevadel töötavate meremeeste, sõltumata nende rahvusest , ekspluateerimise laevaomanike poolt.
Viimase 50 aasta jooksul on ITF-iga liitunud meremeeste ametiühingud arendanud hulga poliitilisi strateegiad, et luua vastuvõetavad standardid meremeestele, kes töötavad mugavuslipulaevadel. Üheks vahendiks on ITF-i standardile vastav kollektiivleping, mis tagab parimad sotsiaalsed garantiid ja ka regulaarselt kokkulepitava miinimumpalga kõigil ametikohtadel töötavaile meremeestele, sõltumata nende päritolust ja elukohariigi elatustasemest. ITF-i Uniform TCC (Total Crew Cost) või Standard TCC kollektiivleping sõlmitakse kas läbirääkimiste kaudu või kui need ei anna tulemust, siis aktsioonide abil. Kõik FOC laevad, mis on kaetud ITF-i poolt aktsepteeritud kollektiivlepingutega, omavad ITF-i Sinist sertifikaati (ITF Blue Certificate), mis antakse välja ITF-i sekretariaadi poolt.  See tähistab ITF-i poolset kinnitust, et laevaomanikuga on kokku lepitud töö-ja palgatingimused. Umbes ¼ kõigist maailma mugavuslippu kandvates laevadest on kaetud ITF-i poolt heakskiidetud kollektiivlepingutega, mis annavad kaitset enam kui 123´000 meremehele.
Kollektiivlepingute täitmist kontrollivad enam kui 130 inspektorit erinevates maailma sadamates. ITF-i inspektorid on ametiühingute ametnikud, kes töötavad otseselt ITF alluvuses, kas siis osalise või täistööajaga. Inspekteerides mugavuslipulaevu, kontrollitakse palkade maksmist, elamis- ja töötingimusi ning vajadusel organiseeritakse aktsioone, et tagada ITF-i poliitikate täitmist.
Viimaste aastate jooksul on inspektorite arv peaaegu et kahekordistunud, mis tagab selle et neid võib leida iga maailmajao sadamatest.
ITF-i FOC kampaania elluviimisel on oma kindel roll nii meremeeste kui sadamtööliste ametiühingutel. Omavahelise koostöö paremaks koordineerimiseks loodi 1952 aastal Ühiskomitee (Fair Practices Committee, FPC), kus mõlema sektsiooni esindajad kohtuvad regulaarselt, et analüüsida kampaania efektiivsust ja tõhusust. Sadamatöötajate ja meremeeste ametühingute hea koostöö on taganud FOC kampaania edukuse läbi aastate.
FPC liikmed nimetatakse ITF-i kongressil ning nende regulaarne kohtumine toimub 2 aasta jooksul. FPC vahelisel ajal toimuvad Merenduse ümarlaud ja ühine Merenduskonverents (Kongressi raames). Koosolekutevahelisel ajal juhib FPC tööd juhatus (Steering group). Juhatuse ülesandeks on tegeleda kollektiivlepingute mittetäitmise juhtumitega, jälgida ja arendada Mugavuslipukampaania strateegiaid. Juhatuse rolliks on ka ITF-i inspektorite töö jälgimine ja korraldamine, tehes soovitusi ITF-i juhtorganitele, kuidas ITF poliitikate jm võimaluste kaudu muuta kampaaniat veel tõhusamaks.
Kuigi poliitiline kampaania ei ole saavutanud erilist edu ja mugavuslippu kasutavate laevaregistrite arv pigem kasvab, siis läbi tööstusliku kampaania on edukalt sisse viidud meremeeste miinimumpalgad ja töötingimused enam kui 5000-l laeval. Lisaks sellele on ITF tõestanud end ebaõiglaselt koheldud meremeeste esindajana üle maailma. Igal aastal on läbi ITF-i inspektorite ja liikmesliitude kaudu välja mõistetud miljoneid dollareid maksmata jäetud töötasusid ja kompensatsioone nii surma- kui ka õnnetusjuhtumite korral.

Jaanus Kuiv
ITF-i inspektor Eestis

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)