Rahvusvaheline Transpordiametiühingute Föderatsioon (ITF), omab tugevat mõju ühe grupi töötajate, nimelt meremeeste, palkade ja töötingimuste üle. Eelkõige aga nende meremeeste, kes töötavad mugavuslippu kandvatel laevadel (FOC).

Mugavuslipp tähendab seda, et saab hoiduda lipuriigi tööregulatsioonidest, maksta madalamaid palku ja sundida meremehi tegema pikki tööpäevi ohtlikes töötingimustes. Kuna mugavuslipul ei ole tõelist rahvust, on nad ka väljaspool lipuriigi ja elukohariigi ametiühingute mõjuulatust.

ITF-i mugavuslipuvastane kampaania sai formaalse alguse 1948 toimunud ITF kongressil Oslos, Norras, ja sisaldas kahte põhilist elementi:

• Poliitiline kampaania, et luua rahvusvaheline valitsustevaheline leping, mis sätestaks autentse sideme laeva lipu, laevaomaniku, operaatori ja meremeeste vahel, et juba eos elimineerida mugavuslipu kasutamise süsteem;
• Tööstuslik kampaania, mis välistaks mugavuslipulaevadel töötavate meremeeste, sõltumata nende rahvusest , ekspluateerimise laevaomanike poolt.

Viiskümmend aastat on ITF, koostöös oma liikmesliitudega, meremeeste ja sadamatööliste ametiühingutega, teinud jõulist ja tõhusat kampaaniat nende laevaomanike vastu, kes hülgavad oma riigi lipu, et kasutada võimalikult odavat ja madalaima kvalifikatsiooniga tööjõudu. Loomulikult ei ole ka töötingimused nendel laevadel just kõige paremad. Seepärast on ITF võtnud endale rolli, mis tavaliselt oleks iga riigi ametiühingu roll- organiseerida ja pidada läbirääkimisi mugavuslippude all seilavate meremeeste nimel. Tänaseks on loodud ITF-i Standardkollektiivleping, mis tagab parimad sotsiaalsed garantiid ja kõrgeima palga kõigile laevapereliikmetele, kes töötavad mugavuslipulaevadel, sõltumata nende rahvuslikust päritolust. See on ainuvõimalik leping, mis sõlmitakse kui laevaomanik ja laev on sattunud ITF-i järelevalve või tööstusliku aktsiooni alla.

Kõik FOC laevad, mis on kaetud ITF-i poolt aktsepteeritud kollektiivlepingutega, omavad ITF-i „Sinist sertifikaati“ (ITF Blue Certificate) , mis antakse välja ITF-i sekretariaadi poolt ja see märgib ITF-i poolset kinnitust, et töö-ja palgatingimused on sellel laeval ITF-i poolt aktsepteeritud. Umbes ¼ kõigist maailma mugavuslippu kandvates laevadest on kaetud ITF-i poolt heakskiidetud kollektiiv -lepingutega, mis tagab kaitse enam kui 123´000 meremehele.

Kollektiivlepingute täitmist kontrollivad enam kui 130 ITF-i inspektorit erinevates maailma sadamates. ITF-i inspektorid on ametiühingute ametnikud, kes töötavad otseselt ITF alluvuses. Inspekteeritakse mugavuslipulaevu, kontrollitakse palkade maksmist, elamis- ja töötingimusi laevas.
Viimaste aastate jooksul on inspektorite arv peaaegu kahekordistunud, mis tagab selle, et neid võib leida iga maailmajao sadamatest.

ITF-i FOC kampaania omab ühist vastustust nii meremeeste kui sadamtööliste sektsioonis ja selleks on 1952 aastal loodud Ühiskomitee (Fair Practices Committee , FPC), kus mõlema sektsiooni esindajad regulaarselt kohtuvad, et analüüsida antud kampaania tulemuslikkust. Nii sadamatöötajate ametühingute liitumine selle kampaaniaga kui ka otsesed aktsioonid koostöös meremeeste ametiühingutega, on taganud kampaania edukuse läbi aastate.

Kuigi poliitiline kampaania ei ole saavutanud nii suurt edu mugavuslippu kasutavates laevaregistrites, siis läbi järelevalve ja tööstuslike aktsioonide on edukalt rakendatud meremeeste miinimumpalgad ja töötingimused enam kui 5000-l mugavuslipulaeval. Lisaks sellele on ITF saanud ülemaailmselt tavapäraseks ebaõiglaselt koheldud meremeeste esindajaks, sõltumata nende rahvusest või ametiühingulisest kuuluvusest,. Igal aastal on läbi ITF-i ja tema liikmesliitude välja mõistetud miljoneid dollareid maksmata töötasusid ja kompensatsioone nii surma- kui ka õnnetusjuhtumite korral, ja just neile meremeestele, kellel pole kuhugi mujale pöörduda.


 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)