Liitu EMSA-ga, sest koos oleme tugevamad! Ühiselt ja targalt tegutsedes suudame saavutada paremad tingimused kõigile.

Maailma praktika näitab, et ettevõtetes, kus tegutseb ametiühing, makstakse riigi keskmisest kõrgemat palka, töötingimused on paremad ja stabiilsemad, sõlmitud kollektiivlepingud pakuvad töötajatele lisatagatisi. Aga samuti näitab paljude Euroopa demokraatlike riikide praktika, et töötajate ühinemine ja otsustusprotsessi kaasamine aitab suurendada ettevõtte konkurentsivõimet ning kasumlikkust.

EMSA liikmeks saab astuda iga merel või merendusega seotud ettevõttes töötav eraisik. Me ei tee vahet, kas Sa töötad laeval kapteni, koka või krupjeena, sadamas dokkeri või raamatupidajana. Me kõik soovime oma töö eest õiglast tasu, elule ja tervisele ohutuid ning inimväärseid töötingimusi, väärikat kohtlemist, seaduste ja lepingute austamist. Ka näiliselt erinevate huvide puhul saab otsida ühisosa ja teha kompromisse. Vaata, kes on meie liikmed ja kus nad töötavad.

EMSA liikmed saavad moodustada oma kutsealade kaupa sektsioone, näiteks tegutsevad meil masinameeste ja sadamatöötajate sektsioonid. Sektsioonide eesmärgiks on kujundada liikmete seisukohti ja vahendada informatsiooni, mida EMSA juhatus oma töös võib arvestada.

Kõigil töötajail on õigus ametiühingusse astuda, kui nad seda soovivad

Eesti Vabariigi põhiseadus tagab kõigile ühinemisvabaduse.
§ 29 Eesti kodanikul on õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta. /…/ Töötajate ja tööandjate ühingutesse ja liitudesse kuulumine on vaba. Töötajate ja tööandjate ühingud ja liidud võivad oma õiguste ja seaduslike huvide eest seista vahenditega, mida seadus ei keela. Streigiõiguse kasutamise tingimused ja korra sätestab seadus.

Tööandja või tema esindaja soovitused, käsud ja keelud, mis seda vabadust piiravad, on ebaseaduslikud. Inimese põhiõiguste rikkumises süüdimõistetut ootab kriminaalkaristus. Töötajale eeliste lubamist, kui ta ei astu ametiühingusse või nende keelamine ametiühingusse kuulumise pärast on diskrimineerimine.

 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)