Mugavuslipu laevaks loetakse sellist laeva, kus laeva tegelik omanik (beneficial owner) ja laeva lipuriik ei lange kokku.

Odavad laeva registreerimistasud, madalad, või üldsegi puuduvad maksud ja vabadus kasutada odavat tööjõudu on laevaomanikule motiveerivateks faktoriteks, et oma laevad rahvulippude alt „välja lipustada“.
ITF võtab aluseks järgnevad kriteeriumid FOC registri defineerimiseks:
·         Laeva lipuriigi vähene suutlikkus ja valmisoleks, et tagada rahvusvaheliste standardite täitmist oma laevaregistri laevadel, sealhulgas põhiliste inimõiguste ja ühinemisvabaduse austamist, samuti vabadust sõlmida kollektiivlepinguid selle maa ametiühingutega.
·         Oluliste ILO konventsioonide ja soovituste vähene ratifitseerimise tase/nimistu nende riikide poolt.
·         Ohutuse ja keskonnaohutuse vähene jälgimine/tagamine läbi ILO Konventsioonide ning samuti laevakontrolli inspektorite poolt avastatud puuduste ja laevade kinnipidamiste nimistu avaldamine
ITF on seisukohal, et laeva tegeliku omaniku ja laeva lipu vahel peab olema tõeline side, vastavalt ÜRO koventsioonile UNCLOS. Kuid mugavuslippu kandvatel laevadel selline side enamasti puudub.
Paljudel sellistel laevaregistritel on madalad ohutusstandardid, puuduvad kitsendused laeva meeskondade rahvuse suhtes. Näiteks juhtub seda, et seoses keelebarjääriga ei suuda meremehed omavahel piisavalt efektiivselt suhelda, mis kriisisituatsioonides seab ohtu kogu meeskonna ja laeva.
Olles registreerinud oma laeva FOC registris, värbavad vastutusest hoiduvad laevaomanikud odavaima meeskonna, mis neil leida õnnestub, maksavad minimaalset palka ja vähendavad kulusid töö-ja olmetingimustele miinimumini.
Ülemaailmne globaliseerumine on kahjuks seda tendentsi ainult kiirendanud. Järjest tihedamas konkurentsis peab iga uus turuletulev laevaomanik end tõestama, pakkudes võimalikult madalamat teenustasu ja tingimusi. Piiratud ressursid tingivad järjest tugevama surve tööjõukulude kokkuhoiuks ning kuni vähenõudlikud meremehed on tööjõuturul saadaval, õitseb ka ebaausat konkurentsi viljelev mugavuslipäri, õõnestades vastutustundlike laevaomanike toimetulekut.

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)