EMSA VOLIKOGU

6.1. Üldkoosoleku vahelistel aegadel on EMSA kõrgemaks juhtimisorganiks volikogu. Volikogu täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjas sätestatud pädevuse piires.

6.2. Volikogu moodustavad osakondade usaldusisikud, üldkoosoleku poolt määratud esindusnormi alusel osakondade poolt nimetatud esindajad ja üldkoosoleku poolt valitud täiendavad liikmed. Üldkoosolekute vahelisel ajal korrigeeritakse volikogu koosseisu osakondadelt saadud teabe alusel. * (7.4.2011)

6.3. EMSA osakonnad nimetatavad oma esindajad volikogu moodustamiseks vastavalt
üldkoosoleku otsusele vähemalt üks nädal enne üldkoosolekujärgse volikogu esimese koosoleku toimumist. Iga osakond nimetab lisaks vähemalt ühe asendusesindaja.

6.4. Volikogu liikmed valivad endi hulgast volikogu esimehe, kes juhib volikogu tööd.

6.5. Volikogu koosolekud toimuvad mitte harvemini kui kolm korda aastas. Volikogu koosoleku kutsub kokku juhatus, teatades volikogu liikmetele volikogu toimumise aja ja päevakorra vähemalt kaks nädalat enne volikogu toimumist.

6.6. Volikogu erakorralise koosoleku kutsub kokku juhatus, revident või vähemalt 1/20 EMSA liikmetest, näidates kirjalikus kutses ära erakorralise koosoleku kokkukutsumise põhjuse. Volikogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja päevakord tehakse volikogu liikmetele teatavaks vähemalt seitse päeva enne volikogu erakorralist koosolekut.

Kui juhatus ei kutsu kokku volikogu erakorralist koosolekut, teevad seda erakorralise koosoleku kokkukutsumist taotlenud EMSA liikmed käesoleva põhikirja punktis 6.6. toodud korras.

6.7. Volikogu on otsustusvõimeline, kui sellel osalevad vähemalt pooled volikogu liikmetest.

6.8. Kui Volikogu ei ole punktis 6.7. kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub volikogu esimees kolme nädala jooksul kokku uue volikogu sama päevakorraga. Uus volikogu on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata koosolekul osalenud volikogu liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui volikogu koosolekul osaleb vähemalt kaks volikogu liiget.

6.9. Volikogu pädevuses on:
6.9.1. EMSA esimehe valimine kooskõlas punktis 9.5. sätestatuga esimehe volituste ennetähtaegsel lõppemisel. Valitud esimees täidab oma ülesandeid kuni EMSA üldkoosolekuni;
6.9.2. volikogu esimehe valimine ja tagasikutsumine;
6.9.3. juhatuse liikmete arvu määramine ja juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
6.9.4. usaldusisiku valimise korra kehtestamine;
6.9.5. juhatuse liikmete töötasu suuruse kindlaksmääramine ja töö tasustamise korra kinnitamine;
6.9.6. EMSA tegevuse aruande kuulamine ja arutamine;
6.9.7. EMSA raamatupidamise aastaaruande ja EMSA eelarve kinnitamine;
6.9.8. EMSA tegevuskava täitmise jälgimine;
6.9.9. EMSA üldkoosoleku kokkukutsumine ja üldkoosoleku päevakorra ettevalmistamine;
6.9.10. Juhatuse poolt ettevalmistatud materjalide ja EMSA esimehe kandidaatide nimekirja kinnitamine ja esitamine üldkoosolekule;
6.9.11. toetus- või kindlustusfondide moodustamise otsustamine ning EMSA-väliste fondide töös osalemise otsustamine;
6.9.12. Fondide ja varade kasutamise korra otsustamine;
6.9.13. ühingu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine;
6.9.14. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EMSA esindaja määramine;
6.9.15. Kollektiivvaidluste korral sellega kaasnevate erakorraliste kulutuste tegemise otsustamine;
6.9.16. EMSA esimehe ja vajadusel aseesimehega ametilepingute sõlmimine;
6.9.17. osakonna moodustamise kinnitamine;
6.9.18. sektsioonide moodustamise otsustamine vastavalt liikmete tegevusaladele või sotsiaalsele tunnusele ja sektsioonide pädevuse määramine;

6.10. Volikogu otsused on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt pooled koosolekul osalenud volikogu liikmetest.

6.11. EMSA esimehe valimisel ja eelarve vahendite jaotust puudutavates küsimustes on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 volikogu koosolekul osalenud volikogu liikmetest.

6.12. EMSA juhatuse moodustamine:
6.12.1. volikogu valib juhatuse EMSA liikmete poolt nimetatud esindajatest. EMSA esimees on juhatuse liige;
6.12.2. EMSA liikmel on õigus esitada volikogule EMSA juhatuse liikmekandidaat vähemalt nädal enne volikogu toimumist. Liikmekandidaadid osalevad volikogu koosolekul valimise ajal;
6.12.3. Juhatuse liikmeks osutuvad valituks enim hääli saanud kandidaadid;
6.12.4. Kui juhatuse liikmeks valitakse volikogu liige, saab tema asemel volikogu liikmeks vastava EMSA osakonna poolt nimetatud asendusesindaja;
6.12.5. Volikogu võib juhatuse liiget välja arvatud EMSA esimees juhatusest tagasi kutsuda enne volituste tähtaja lõppu järgmistel juhtudel;
• Juhatuse liikme kohustuste rikkumine;
• Juhatuse liikme kirjalik avaldus;
• Muu mõjuv põhjus.
6.12.6. Tagasikutsutud juhatuse liikme asemele või juhatuse liikmete arvu suurendamise korral valitakse vajadusel uus juhatuse liige, järgides punktides 6.13.2, 6.13.3 ja 6.13.7 sätestatut.
6.12.7. Uue juhatuse liikme võib erandina kinnitada volikogu lihthäälteenamusega ilma valimisi korraldamata, kui kandidaatide arv ei ületa täitmata juhatuse liikme kohtade arvu.

6.13. Volikogul on õigus otsustada EMSA tegevust puudutavaid kõiki küsimusi, v.a. küsimused, mis on üldkoosoleku ainupädevuses.

6.14. Erakorralisel volikogul arutatakse ainult neid küsimusi, milleks erakorraline volikogu kokku kutsuti.
 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)