EMSA JUHATUS

7.1. EMSA tööd juhib ja korraldab üldkoosoleku ja volikogu koosolekute vahelisel ajal juhatus.

7.2. Juhatus lähtub oma tegevuses üldkoosoleku ja volikogu otsustest ja käesolevast põhikirjast.

7.3. Juhatus omab volitusi järgmise üldkoosoleku järgse volikoguni.

7.4. Juhatusel on minimaalselt peale esimehe neli liiget. Kui juhatuse liikmete arv langeb alla nimetatud liikmete arvu, kutsub volikogu esimees kokku erakorralise volikogu, kes valib juhatuse väljalangenud liikmete asemele uued liikmed.

7.5. Juhatuse liikmed valitakse esimesel üldkoosoleku järgsel volikogul.

7.6. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast aseesimehe.

7.7. EMSA-t võib kõigis õigustoimingutes esindada esimees või aseesimees üksinda, teised juhatuse liikmed ühiselt.

7.8. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, üldjuhul kord kuus.

7.9. Juhatuse koosoleku kutsub kokku EMSA esimees. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

7.10. Kui juhatus ei ole punktis 7.9. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub EMSA esimees kahe nädala jooksul kokku uue juhatuse sama päevakorraga. Kui juhatus ei ole kolmel korral järjest punktis 7.9. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub volikogu esimees kokku erakorralise volikogu.

7.11. Juhatus:
7.11.1. juhib ja esindab EMSA-t;
7.11.2. otsustab volikogu istungi kokkukutsumise;
7.11.3. käsutab EMSA vara ja rahalisi vahendeid vastavalt kinnitatud eelarvele. Tehingute tegemiseks, millega kaasneb kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine, on vajalik eelnev volikogu nõusolek.
7.11.4. sõlmib ja lõpetab töölepinguid ühingu palgaliste töötajatega;
7.11.5. otsustab streigi väljakuulutamise EMSA nimel;
7.11.6. annab oma tegevusest aru volikogule ja üldkoosolekule;
7.11.7. koostab EMSA majandusaasta aruande, millele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed, tegevusaruande ja eelarve ning esitab need volikogule kinnitamiseks;
7.11.8. otsustab erakorraliste kulutuste tegemise volikogu poolt kinnitatud eelarve piires;
7.11.9. otsustab toetuste suurused ja maksmise tingimused;
7.11.10. otsustab liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise;
7.11.11. määrab esindajad ning moodustab delegatsioone EMSA ühekordseks või regulaarseks esindamiseks, läbirääkimisteks ja lepingute sõlmimiseks, määrab kindlaks nende ülesanded ja volitused;
7.11.12. Jälgib ja kontrollib EMSA põhikirja, tegevuskava, juhtorganite otsuste ning EMSA-ga sõlmitud lepingute täitmist;
7.11.13. Lahendab muid EMSA põhikirja ja tegevuskava täitmise ning liikmete õiguste ja huvide kaitsmisega seotud küsimusi.

7.12. Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata.
7.12.1. Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata (elektroonilise hääletamise korraldamiseks) saadab EMSA esimees juhatuse liikmetele otsuse projekti ja määrab kirjaliku vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm päeva ja pikem kui seitse päeva. Otsuse projektile peab olema lisatud seletuskiri ja põhjendus, miks on otstarbekas otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata.
7.12.2. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse eelnõu poolt hääletab vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse liikmed, kes ei saada määratud tähtajaks kirjalikku vastust, loetakse otsuse eelnõule vastu hääletanuks.
7.12.3. Hääletamistulemused koos vastuvõetud otsusega teeb EMSA esimees teatavaks juhatuse liikmetele hiljemalt järgmisel päeval pärast määratud kirjaliku vastamise tähtaja möödumist.

7.13. Juhatuse liikme õigused ja kohustused:
7.13.1. EMSA juhatuse liige osaleb aktiivselt juhatuse töös, teeb koostööd teiste juhatuse liikmetega ning edastab neile töösse puutuvat teavet;
7.13.2. Juhatuse liige ei avalda teavet, mis on talle edastatud selgelt konfidentsiaalsena;
7.13.3; Juhatuse liige konsulteerib EMSA osakondadega ja informeerib neid regulaarselt juhatuse tööst.

7.14. Juhatuse liikme vastutus.
7.14.1. Juhatuse liikmed vastutavad solidaarselt kahju eest, mida nad süüliselt tekitasid EMSA-le seaduse või käesoleva põhikirja nõuete rikkumisega, oma kohustuste täitmata jätmisega või mittenõuetekohase täitmisega.
7.14.2. Kui juhatuse liige ei täida oma kohustusi, on juhatusel õigus teha volikogule ettepanek tema tagasikutsumiseks;

 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)