EMSA ESIMEES JA ASEESIMEES

9.1. EMSA esimehe valib üldkoosolek. EMSA aseesimehe valib juhatus.

9.2. EMSA esimees ja aseesimees omavad volitusi järgmise üldkoosoleku järgse volikoguni.

9.3. EMSA esimees:
9.3.1. korraldab EMSA tööd vastavalt käesolevale põhikirjale ning üldkoosoleku, volikogu ja juhatuse otsustele;
9.3.2. kutsub kokku EMSA juhatuse ja juhatab juhatuse koosolekuid;
9.3.3. omab volitusi tegutseda EMSA nimel, esindab EMSA-t ja annab volitusi;
9.3.4. käsutab kooskõlas põhikirjaga EMSA vara kinnitatud eelarve ja EMSA juhtimisorganite poolt antud volituste piires, avab ja sulgeb arveldusarveid;
9.3.5. sõlmib EMSA nimel lepinguid;
9.3.6. võtab tööle ja vabastab töölt palgalisi töötajaid ning juhib ja kontrollib palgaliste töötajate tööd;
9.3.7. korraldab liikmete ja tasutud liikmemaksude arvestust;
9.3.8. annab oma tegevusest aru EMSA juhatusele;
9.3.9. annab juhatuse tegevusest aru volikogule ja üldkoosolekule.

9.4. EMSA esimehe kohustusi täidab ja õiguseid kannab esimehe äraolekul aseesimees.

9.5. EMSA esimehe valimine
9.5.1. EMSA esimehe kandidaadil peab olema vähemalt kolme osakonna kirjalik toetus. Kandidaadid esitatakse EMSA volikogule;
9.5.2. Volikogu esitab üldkoosolekule EMSA esimehe kandidaatide nimekirja;
9.5.3. Üldkoosolek valib esitatud kandidaatide hulgast EMSA esimehe üldjuhul salajasel hääletusel. Valituks osutub kandidaat, kes saab rohkem kui poolte hääletamises osalenute toetuse (vähemalt 50% pluss 1 hääl);
9.5.4. Kui esimeses valimisvoorus ei osutu valituks ükski kandidaat, korraldatakse valimiste teine voor, kuhu pääsevad kaks esimeses voorus enim hääli saanud kandidaati. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt antakse enim hääli.
9.5.5. Kui teises valimisvoorus jagunevad hääled võrdselt korraldatakse kordushääletus. Kui hääled jagunevad ka siis võrdselt, määratakse esimees liisuheitmisega;
9.5.6. EMSA esimehega sõlmib lepingu volikogu esimees;
9.5.7. EMSA esimehe volituste ennetähtaegsel lõppemisel valib volikogu käesolevas punktis fikseeritud sätetest lähtudes uue esimehe, kes täidab oma ülesandeid kuni üldkoosolekuni.

9.6. EMSA esimehe volitused lõpevad ennetähtaegselt:
9.6.1. esimehe avalduse alusel;
9.6.2. esimehe tagasikutsumisel erakorralisel üldkoosolekul (volikogul) tema kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral organisatsiooni juhtida;
9.6.3. esimehe pikaajalise suutmatuse korral täita oma ülesandeid või surma korral.

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)