EMSA OSAKONNAD

10.1. Osakond (Laev) on EMSA väikseim struktuuriüksus, mille võivad moodustada vähemalt kolm ühes laevas või äriühingus või muus juriidilises isikus (edaspidi “ettevõttes”) töötavat EMSA liiget, kes esitavad osakonna moodustamise taotluse volikogule kinnitamiseks. Osakonna õigus ja kohustus on kaitsta laevas (ettevõttes) töötavate EMSA liikmete tööalaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid huvisid. (7.4.2011)

10.2. Osakonna kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete koosolek.

10.3. Liikmete koosolekul valitakse usaldusisik, volikogu poolt sätestatud korra alusel. Usaldusisiku volituste aja otsustab liikmete koosolek.

10.4. Usaldusisik juhib osakonna tegevust ja esindab osakonna liikmeid laeva (ettevõtte) tasandil. Usaldusisik on volikogu liige.

10.5. Korraline liikmete koosolek toimub vähemalt kord aastas. Liikmete koosolek võib vajadusel toimuda ettevõtte struktuurist või töökorraldusest lähtuvalt mitmes osas.

10.6. Liikmete koosoleku kutsub kokku usaldusisik.

10.7. Liikmete koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või on esindatud üle poole osakonda moodustavatest liikmetest.

10.8. Kui liikmete koosolek ei ole punktis 10.7. kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub usaldusisik nelja nädala jooksul kokku uue liikmete koosoleku sama päevakorraga. Uus liikmete koosolek on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata koosolekul osalenud liikmete või esindajate arvust, kuid üksnes juhul, kui koosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.

10.9. Usaldusisik teatab EMSA juhatusele vähemalt kolm päeva varem liikmete koosoleku toimumise aja ja koha ning teadaoleva päevakorra.

10.10. Liikmete koosoleku pädevus:
10.10.1. kuulab ja arutab usaldusisiku aruannet ning teeb selle kohta otsuse;
10.10.2. kuulab ja arutab informatsiooni EMSA tegevusest;
10.10.3. valib osakonna tööd juhtiva usaldusisiku, täiendavad liikmed EMSA volikogusse 10.10.4. otsustab osakonna rahade kasutamise;
10.10.5. otsustab osakonna asutamise;
10.10.6. otsustab osakonna tegevuse lõpetamise vajaduse.

10.11. Erakorralisel liikmete koosolekul arutatakse ainult neid küsimusi, milleks erakorraline liikmete koosolek kokku kutsuti.

10.12. Liikmete koosolek lähtub otsustamisel käesolevast põhikirjast ja EMSA juhtimisorganite otsustest.

10.13. Liikmete koosolek võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

10.14. Liikmete koosoleku otsused on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või esindajatest;

10.15. Osakonna tegevuse lõpetamise vajaduse otsustamise poolt peavad hääletama kõik osakonda moodustavad liikmed.

10.16. Osakonna usaldusisik valitakse osakonnas töötavate EMSA liikmete poolt ja hulgast ning ta esindab liikmeid valitud esindajana Ametiühingute seaduse mõttes osakonna tasandil ja nimel.

10.17. Usaldusisiku õigused ja kohustused tulenevad usaldusisiku seadusest, kollektiivlepingu seadusest, ametiühingute seadusest, Eesti Vabariigi teistest õigusaktidest, samuti käesolevast põhikirjast, EMSA üldkoosoleku, volikogu ja juhatuse ning liikmete koosoleku otsustest.

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)