ÜHINGU LIIKMED

4.1. EMSA liikmeks saab olla:
4.1.1. füüsiline isik, kes töötab või on töötanud merendusega seotud ametikohal või kes õpib kutse- või kõrgkoolis merendusega seotud eriala või ametiühing, kes toetab käesolevas põhikirjas loetletud eesmärke ja EMSA tegevust ning kelle liikmed kohustuvad järgima käesolevat põhikirja, kui; (7.4.2011)
4.1.2. isik on Eesti Vabariigi kodanik või omab alalist elamis- ja tööluba Eesti Vabariigis või on registreeritud Eesti Ametiühingute registris ja;
4.1.3. isik on avaldanud soovi kuuluda EMSA-sse ja täidab EMSA liikmelisusega kaasnevaid põhikirjalisi kohustusi.

4.2. Liikmeks astuda soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele. Liikme vastuvõtmise otsustab juhatus avaldusele esitamisele järgneval juhatuse koosolekul. EMSA liikmeks vastu võetud isik kantakse liikmete nimekirja pärast juhatuse otsuse tegemist ning liikmeks soovija loetakse EMSA liikmeks juhatuse otsuse tegemise päevast, kui juhatus pole otsustanud teisiti. Põhikirjalised õigused laienevad talle pärast kahe kuu liikmemaksu laekumist.

4.3. EMSA liikmemaksu suuruseks on 1% töötasust. Liikmemaksu tasutakse kord kuus. Liige, kes tegutseb muudel alustel kui tööleping võib tasuda liikmemaksu kord kolme kuu jooksul.
4.3.1. Mittetöötavate pensionäride või kutse- või kõrgkoolis õppivate mittetöötavate likmete liikmemaksu suuruseks on 12 € aastas. Juhatusel on õigus tähtajaliselt peatada käesoleva sätte alusel ette nähtud liikmemaksu maksmise kohustus või vähendada selle määra liikme põhjendatud avalduse alusel. (7.4.2011)

4.4. Ühingu liikmetele, kes osalevad toetus- ja kindlustusfondides, võib volikogu kehtestada täiendava liikmemaksu kuni 0,5% töötasust.

4.5.Liikmemaksude kogumist ja liikmete arvestuse pidamist korraldab juhatus.

4.6. Üldjuhul ei saa EMSA liikmeks olla sõja-, sport-, huvi- ja kalalaevade meremehed. Erandkorras EMSA liikmestaatuse saamise küsimuse otsustab volikogu.

4.7. Ühingu liikmel on õigus EMSA-st välja astuda, esitades selleks juhatusele kirjaliku avalduse. Avaldus tuleb juhatuse poolt läbi vaadata avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul. Liige loetakse EMSA-st väljaastunuks avalduses näidatud kuupäevast.

4.8. Liikme väljaarvamine võib toimuda alljärgnevate asjaolude esinemisel:
4.8.1. liige ei ole tasunud kolme kuu jooksul liikmemaksu ja ei ole teavitanud juhatust mõjuvatest põhjustest liikmemaksu mittetasumise osas;
4.8.2. liige ei täida EMSA juhtorganite poolt vastuvõetud otsuseid või käeolevat põhikirja;
4.8.3. liige on kahjustanud EMSA mainet olulisel määral.

4.9. EMSA-st väljaarvamise otsustab juhatus. Juhatuse otsusest liikme väljaarvamise kohta ja selle põhjustest teatatakse liikmele viivitamatult ning kirjalikult.

4.10. EMSA-st väljaastunud või väljaarvatud liikmel ei ole õigust EMSA varale ja liikmemaksu talle ei tagastata.

4.11. EMSA-st väljaastunud või väljaarvatud liige võib uuesti liikmeks astuda aasta möödudes tema väljaastumisest või väljaarvamisest.

4.12. Juhatuse otsuse peale liikmeks vastuvõtmisest keeldumise või EMSA-st väljaarvamise kohta võib edasi kaevata volikogule või/ja üldkoosolekule. Üldkoosoleku otsus on lõplik.

4.13. EMSA liikmel on õigus:
4.13.1. saada abi töötasu, puhkuse, tööaja, tervislike ja ohutute, töötingimuste ning tööõiguse tagamiseks;
4.13.2. saada kaitset EMSA ja tööandjate või tööandjate ühenduste vahel sõlmitavate kollektiivlepingute kaudu oma töösuhetest lähtuvatele huvidele;
4.13.3. saada informatsiooni oma töösuhetest lähtuvate huvide esindamiseks ja kaitsmiseks;
4.13.4. saada õigusabi töö- ja sotsiaalvaldkonda puudutavates küsimustes ja vajadusel esindamist töövaidluskomisjonis ja/või kohtus;
4.13.5. saada informatsiooni EMSA tegevuse ja finantsmajandusliku seisu kohta;
4.13.6. saada materiaalset abi töötuse ja streigi puhul vastavalt EMSA võimalustele;
4.13.7. valida ja olla valitud EMSA juhtorganitesse ning usaldusisikuks;
4.13.8. võtta osa EMSA juhtimisorganite ja töörühmade tööst;
4.13.9. osaleda EMSA poolt organiseeritavatel üritustel ja koolitustel;
4.13.10. kasutada põhikirjast tulenevaid teisi õiguseid.

4.14. EMSA liikmel on kohustus:
4.14.1. osaleda EMSA tegevuses ja teha teiste EMSA liikmetega koostööd oma esindajate ja juhtorganite kaudu;
4.14.2. tasuda liikmemaksu määratud korras ja suuruses;
4.14.3. täita käesolevat põhikirja, üldkoosoleku, volikogu ja juhatuse ning oma osakonna üldkoosoleku otsuseid ja olla solidaarne teiste EMSA liikmetega töövõitluses;
4.14.4. jälgida oma töövaldkonna kutse-eetikat.

4.15. Kohustusest tasuda liikmemaksu on vabastatud liige, kelle töösuhe on peatatud kauemaks kui kolm kuud või kes on töötu või mittetöötav pensionär või teenib aega Eesti Vabariigi kaitsejõududes.

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)