EESMÄRGID JA VIISID

2.1. Oma tegevuse kõikides aspektides toetub EMSA rahvusvahelise ametiühinguliikumise üldtunnustatud põhimõtetele

2.2. EMSA eesmärgid:
2.2.1. töötajate organiseerimine ja nende tööalaste, majanduslike ja sotsiaalsete huvide kaitsmine ja esindamine tööandjate, tööandjate ühenduste ning riigiasutuste ees, töövaidlusorganites ja kohtus;
2.2.2. liikmete kvalifikatsiooni väärtustamisele kaasaaitamine;
2.2.3. tööohutuse ja töötervishoiu tingimuste parandamine;
2.2.4. liikmete sotsiaalmajandusliku olukorra parandamisele kaasaaitamine;
2.2.5. aktiivse koostöö arendamine teiste ametiühingute ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kelle eesmärgid ühtivad EMSA omadega;
2.2.6. liikmete vaba aja sisustamise organiseerimine ja parandamine.

2.3. Oma eesmärkide saavutamiseks on EMSA-l õigus:
2.3.1. pidada läbirääkimisi, sõlmida kollektiivlepinguid ja jälgida nende täitmist;
2.3.2. esitada omapoolseid ettepanekuid tööandjatele töötingimuste, tööohutuse, töökaitse jms. parandamiseks;
2.3.3. kontrollida osakondades seadusandlusest kinnipidamist EMSA liikmete töö- ja olmetingimuste osas;
2.3.4. kaasata eksperte, audiitoreid, riiklikke lepitajaid või pöörduda töövaidlusorganitesse EMSA ja tööandjate esindajate vahel lahendust mitteleidnud küsimustes;
2.3.5. töötada välja tegevuskava oma lähimate eesmärkide realiseerimiseks;
2.3.6. esitada arvamusi õigusaktide kohta asjaomastele isikutele ja riigiasutustele ning teha seadusandlikku initsiatiivi õigust omavatele isikutele ja organitele ettepanekuid õigusaktide väljatöötamiseks, vastuvõtmiseks, muutmiseks või tühistamiseks;
2.3.7. esindada oma liikmeid tööalaste, sotsiaalsete ja majanduslike huvide kaitsel;
2.3.8. korraldada ühisüritusi, koolitusi, anda välja ja levitada trükiseid;
2.3.9. luua kontakte ja teha koostööd teiste ametiühingute ja ametiühinguliste ühendustega;
2.3.10. korraldada aktsioone ja streike;
2.3.11. moodustada fonde, asutada juriidilisi isikuid ja osaleda nende tegevuses;
2.3.12. osaleda rahvusvahelises ametiühingutöös
2.3.13. koordineerida liikmete koostööd ühtsustunde ja üksteise austamise põhimõttel;
2.3.14. anda nõu õigusalastes, töö- palga- ja sotsiaalküsimustes;
2.3.15. soetada, hallata ja võõrandada vara;
2.3.16. liituda organisatsioonidega, kes esindavad EMSA liikmete huve;
2.3.17. arendada muud tegevust, mis ei ole vastuolus käesoleva põhikirja ja Eesti Vabariigi õigusaktidega;

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)