EMSA ÜLDKOOSOLEK

5.1. EMSA kõrgeim organ on üldkoosolek, mis toimub üks kord kolme aasta jooksul.

5.2. Üldkoosoleku delegaat ja tema valimise kord:
5.2.1. Iga EMSA osakond valib üldkoosolekule ühe esindaja ehk delegaadi;
5.2.2. Osakonnas, kus on rohkem kui 25 liiget valitakse iga järgneva 25 liikme kohta üks delegaat lisaks;
5.2.3. üksikliikmed valivad üldkoosolekule ühe delegaadi;
5.2.4. kui üksikliikmeid on rohkem kui viiskümmend valitakse iga järgneva 25 liikme kohta üks delegaat lisaks.
5.2.5. üksikliikmete hulgast delegaadi valimise korraldab juhatus;
5.2.6. igal delegaadil on üldkoosolekul üks hääl.

5.3. Üldkoosolek on korraline ja erakorraline.

5.4. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku volikogu, teatades üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra hiljemalt kolm kuud enne selle toimumist.

5.5. EMSA osakonnad nimetavad oma delegaadid üldkoosolekule vähemalt üks kuu enne üldkoosoleku algust.

5.6. Erakorraline üldkoosolek tuleb kokku volikogu, juhatuse, revidendi või vähemalt 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel, milles näidatakse ära üldkoosoleku kokkukutsumise põhjus. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra vähemalt üks kuu enne üldkoosolekut. Kui juhatus ei kutsu erakorralist üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

5.7. Erakorralisele üldkoosolekule nimetavad EMSA osakonnad oma esindajad vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku algust.

5.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui seal osaleb üle poole üldkoosoleku delegaatidest.

5.9. Kui üldkoosolek ei ole punktis 5.8. sätestatu kohaselt otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosolek sama päevakorra arutamiseks. Teistkordselt kogunemisel on üldkoosolek otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul osalenud delegaatide arvust, kuid üksnes juhul kui üldkoosolekul osaleb vähemalt viis delegaati.

5.10. Üldkoosoleku pädevuses on:
5.10.1. EMSA esimehe valimine
5.10.2. EMSA tegevuskava vastuvõtmine;
5.10.3. hinnangu andmine eelmise üldkoosoleku otsuste ning tegevuskava täitmise kohta;
5.10.4. EMSA finantsmajandusliku tegevuse revideerimise tulemuste läbiarutamine ja hinnangu andmine finantsmajandusliku olukorra kohta;
5.10.5. volikogu moodustamise korra ja esindusnormi kindlaks määramine, lähtudes ametiühingu liikmete arvust;
5.10.6. täiendavate volikogu liikmete valimine;
5.10.7. EMSA revidentide valimine;
5.10.8. muude üldkoosoleku päevakorda võetud küsimuste arutamine.

5.11. Üldkoosoleku ainupädevuses on:
5.11.1. EMSA põhikirja vastuvõtmine, täiendamine ning muutmine;
5.11.2. EMSA ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustamine ning varade saatuse otsustamine

5.12. Erakorralisel üldkoosolekul arutatakse ainult neid küsimusi, milleks erakorraline üldkoosolek kokku kutsuti.

5.13. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud delegaatidest.

5.14. Üldkoosoleku ainupädevusse kuuluvates küsimustes on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud delegaatidest.

 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)