1.Inspekteerida sadamaid külastavaid mugavuslippu kandvaid laevu.

2. Sõlmida eelnevalt ITF-i poolt heaks kiidetud kollektiivlepinguid mugavuslipu laevadele.
ITF koos rahvuslike ametiühingutega sõlmib laevaomanikega kollektiivlepinguid, mis kindlustavad meremeestele vähemalt minimaalsed sotsiaalsed garantiid ja kaitse. ITF-i poolt on välja töötatud 2 baaslepingut :
a) ITF Uniform TCC (total crew cost) Collective Agreement
b) ITF Standard Collective Agreement (Standard kollektiivleping)
Kuid igal ITF-iga liitunud ametiühingul on võimalik välja töötada ja sõlmida laevaomanikega oma kollektiivlepinguid, mis peavad eelnevalt läbima ITF-i FPC ja saama heakskiidu.

3. Kontrollida olemasolevate ITF-i poolt heakskiidetud kollektiivlepingute täitmist laevadel.
Paljudel juhtudel laevaomanikud kas viivitavad töötasude väljamaksmisega või siis lihtsalt ei maksa meeskonnale nende välja teenitud kuupalka. Sellistes situatsioonides puudub meremeestel võimalus leida ise väljapääs, kuna hirm laevaomaniku ees ja kartus töökohast ilma jääda on suur. Mõnikord puudub meeskonnal isegi võimalus helistada ITF-i inspektoritele ning teavitada neid laevas valitsevast olukorrast. Kõige parem ITF-i inspektorite töötulemuste näitaja on laevaomanikelt meremeestele väljavõideldud maksmata töötasud. Aastast 1996 kuni 2001 oli see summa 163,3 miljonit USD, mis teeb aastas keskmiselt 28 miljonit USD.

4.Esindada meremehi nende nõuetes või kaebustes.
Merekõlbmatud laevad ning ebapiisavad päästeõppused laeval teevad meresõidust ühe ohtlikuma elukutse. Statistika andmetel hukkub aastas merel üle 2000 meremehe. Õnnetusjuhtumid laevadel on sagedased, kuid paljude laevaomanike ainsaks mureks on siiski vaid kaubaga seotud probleemid. Meremeestel on üksi esinedes vähe võimalusi saada laevaomanikelt/kindlustuselt kompensatsiooni õnnetusjuhtumite korral. Rasked õnnetusjuhtumid merel lõpetavad tavaliselt paljude meremehekarjääri ning jätavad perekonnad ilma regulaarsest sissetulekust. Sellistel juhtudel aitab ITF esindada meremehi kohtuvaidlustes, kus tihtipeale tuleb lahti harutada tihedat firmade võrgustikku, enne kui on võimalik välja selgitada, kes õieti omab vastutust laeva ning meeskonna ees.

5. Kontrollida kohaldatavate Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) ja Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) meremeeste tervishoiu ja tööohutust puudutavate instrumentide järgimist.
ITF-i mugavuslipu vastase kampaania tulemusena on paranenud paljude meremeeste töö- ja olmetingimused sõltumata nende rahvusest. Ilma kollektiivlepingutesse sisseviidud reegliteta, mida on saavutanud ITF, oleksid tuhanded meremehed ilma oma praegustest õigustest ja kaitsest. Tänu heale lobby-ile sellistes mõjuvõimsates organisatsioonides nagu ILO ja IMO on edu viimastel aastatel olnud märgatav. IMO on märgatavalt tõstnud mereohutuse standardeid läbi ISM Code’i ning täiustanud ka “Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon (STCW). Ametiühingute surve on mõjutanud riikide mereadministratsioone pöörama suuremat tähelepanu laevade ja meeskonna ohutusele.

6. Esitada ITF-i sekretariaadile iga laeva inspekteerimise kohta vastav raport ja kvartaalne ülevaade mugavuslipu kampaania läbiviimisest.
Igal aastal teeb ITF kokkuvõtte mugavuslipu vastasest kampaaniast, mis annab ülevaate aasta jooksul tehtud tööst. Antud raport esitatakse raamatuna, kuid on samas kättesaadav ka elektrooniliselt, ITF-i koduleheküljel. Pärast iga laeva inspekteerimist on inspektoritel kohustus koostada raport ning sisestada see ühtsesse andmebaasi, mis on kättesaadav kõigile inspektoritele. Inspektorite poolt tehtavad kvartaalsed ülevaated sisaldavad tehtud tööd nii laevade külastatavuse, sõlmitud lepingute, väljavõideldud töötasude kui ka legaalsete mugavuslipu vastaste aktsioonide kohta.
 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)